Когнитивные архитектуры как новая парадигма в моделировании мозга и мышления

“Когнитивные архитектуры как новая парадигма в моделировании мозга и мышления”
Alexei V. Samsonovich, keynote at Neuroinformatics-2011, MEPHI, Moscow, 24 January 2011

http://univertv.ru/video/psihologiya/psihofiziologiya/konferenciya_nejroinformatika2011/kognitivnye_arhitektury_kak_novaya_paradigma_v_modelirovanii_mozga_i_myshleniya/ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *